بیمار نمي تواند بیمار دیگر را مداوا کند

مشکلات نظام بانکی

زاد و رشد نظام بانکی در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تناقض و مشکل بود و حال پس از ســپری شدن 4 دهه از این نظام، کار به جایی رسیده است که اگر آن را ســامان ندهیــم و دردهایش را درمان نکنیم مي تواند کلیــت اقتصاد ایران را از کار بیندازد. در همه دهه های گذشته هرگاه موضوع اصلاح نظام بانکی در دستور کار مجادله های کارشناســی قــرار می گرفت یــک رخداد و سیاسی مانع کار می شــد. در دهه 1380 تا نیمــه اول دهه 1390 موضــوع پرونده هســته ای و تحریم های اقتصادی علیه ایران سد راه اصلاح بانکی بود. پس از سال 1392 و روی کارآمدن دولت تازه و پس از رسیدن به یک توافق هسته ای که به برجام مشهور شد، بهتریــن زمان برای اصلاح نظــام بانکی بود. دولت در ســال 1392 و 1393 توانست نرخ تورم را از شتاب سال های پیش دور نگه دارد و آن را مهار کند و بازار ارز نیز پس از جهش فوق العاده ساله ای 1391 و 1392 در نقطه تعادل قرار گرفته بود و می شد که اصلاحات نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین بحث های
اقتصاد در عمل در دســتور کار قرار گیرد اما دولــت یازدهم به هر دلیل و از جمله شــاید غــروری که به دلیل مهار نرخ تورم گریبان را گرفته بــود اصلاح نظام بانکی را در کانون توجه قرار نداد.

Doc20190107093524641

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *